Podmienky stravovania

Dôchodcovia

Našim hlavným poslaním je zabezpečiť stravovanie pre občanov mesta Vráble, ktorí sú dôchodcami.

Môžu byť dôchodcami starobnými, ale aj invalidnými.

Okrem toho sa na odporučenie sociálnej komisie pracujúcej pri Mestskom zastupiteľstve môže umožniť stravovanie aj inej osobe, prípadne rodine, ktorá sa ocitne v núdzi nie vlastnou vinou.

Každý záujemca, ktorý spĺňa niektorú z týchto podmienok a chce sa stravovať, získa všetky potrebné informácie a rady na sociálnom oddelení Mestského úradu vo Vrábľoch.

Tu uzatvorí aj Zmluvu o stravovaní, ktorá ho oprávňuje na stravovanie v našej organizácii. V zmluve má uvedené, koľko bude za jeden obed platiť.

Zo stravovania sa v prípade choroby, hospitalizácie, cestovania, alebo iného dôvodu klient vyhlasuje v Societe Vráble – u riaditeľky, alebo v kuchyni na t. č. 037 / 78 32 164 deň vopred. Mesto prispieva každému občanovi na jeden obed sumou 1,90 €.

V ponuke je jeden druh polievky a jedno hlavné jedlo. Strava je domáca.

Cena jedného obeda je 5,20 €, z toho dôchodca zaplatí priamo v Societe vždy po ukončení mesiaca – spravidla od 5. nasledujúceho mesiaca sumu uvedenú na rozhodnutí x počet odobratých obedov. Čiže platí sa mesiac pozadu.

Závodné stravovanie

Záujemca sa môže prihlásiť kedykoľvek u riaditeľky neziskovej organizácie. O poskytovaní tejto služby sa spíše zmluva, v ktorej sú presne definované podmienky stravovania, cena aj spôsob úhrady.

Pri závodnom stravovaní si majú klienti možnosť vybrať z jedálneho lístka jeden druh polievky a dva druhy hlavného jedla.

Prílohy: Jedálny lístok